Opieka psychologiczna-pedagogiczna

Działania psychologiczne w Szkole Podstawowej CET.

Działania psychologa szkolnego są związane z pracą z uczniami, ich rodzicami a także nauczycielami w celu poprawy jakości oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.
Zadania psychologa obejmują:

 • Warsztaty psychologiczne dla dzieci w klasach młodszych
 • Psychoedukację w klasach starszych poprzez spotkania z młodzieżą, organizowanie pomocy dydaktycznych w zakresie rozwoju psycho-społecznego, tworzenie gazetek, broszur informacyjnych
 • Tworzenie projektów społecznych, udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu rozwoju osobistego
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • Realizacja zajęć Treningu umiejętności społecznych oraz socjoterapii dla uczniów z trudnościami w zakresie społecznym
 • Diagnozowaniu gotowości szkolnej dziecka- kandydata do klasy 1 szkoły podstawowej
  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Rozpoznawanie trudności psychologicznych oraz edukacyjnych oraz kierowanie rodzica do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w celu lepszej pomocy uczniowi w realiach szkolnych
 • Realizowanie zaleceń z opinii/ orzeczeń wydanych przez poradnie
 • Udzielanie bieżącej pomocy psychologicznej oraz wsparcia emocjonalnego
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH