Mediacje w szkole

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOLE Projekt „Bezpieczna +” współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ramach szkoleń z zakresu mediacji nauczyciele naszej szkoły zostali przygotowani do podejmowania na terenie szkoły działań profilaktycznych celem zapobiegania i niwelowania zjawiska konfliktów rówieśniczych i zjawiska przemocy/agresji oraz do założenia w szkole Szkolnego Centrum Mediacji. Dzięki realizacji projektu uczniowie pod opieką przeszkolonych nauczycieli, zdobyli wiedzę oraz rozwinęli swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, co skutkowało większym wyczuleniem na problemy jakiejkolwiek agresji/ przemocy oraz zrozumieniem, że konflikty można rozwiązywać w sposób przynoszący satysfakcję każdej ze stron poprzez mediację. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 326 zł. ( 17 026 zł. z dotacji celowej, a 4300 zł. wkładu własnego).

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH