Koncepcja szkoły

Misją Szkoły Podstawowej CET jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka. Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego świata, oraz wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji. Pragniemy, by nasi uczniowie stali się ludźmi odpowiedzialnymi, kreatywnymi, wrażliwymi i zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.

Szkoła Podstawowa CET realizuje rozszerzone programy nauczania – w językach polskim i angielskim. Pracujemy z uczniami metodą immersji językowej, której istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa.

Założenia Szkoły Podstawowej CET:

  • przygotowanie dziecka do twórczego uczestniczenia w przekształcaniu rzeczywistości,
  • umożliwianie uczniom wszechstronnego rozwoju w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  • inspirowanie i zachęcanie ucznia do rozwoju osobistych talentów i zainteresowań,
  • stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju przez zaoferowanie uczniom dostępu do innowacyjnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • nowoczesne i twórcze podejście do nauki języków obcych,
  • realizacja autorskich programów nauczania,
  • wspieranie każdego dziecka, we współpracy z rodzicami, w poszukiwaniu własnej ścieżki edukacyjnej; wspieranie jego kreatywności, zdolności komunikacyjnych, umiejętności współpracy,
  • zapewnienie dziecku dostępu do szeroko pojętej kultury i sztuki, które kształtują wrażliwość człowieka na otaczający świat i formują zarówno odbiorcę, jak i twórcę tej sztuki i kultury.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH