Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu

Opiekunowie: Pani Marta, Pani Ewelina, Pani Hania i Pani Dominika
Cele i sposoby działania

 • Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
 • Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich.
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.
 • Kształtowanie umiejętności działania w zespole.Angażowanie uczniów do działań w wolontariacie odbywa się poprzez:

  a) organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub imprez integracyjnych;
  b) przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci;
  c) wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących w środowisku lokalnym;

  d) udział w akcjach ogólnopolskich, propagujących ideę wolontariatu;
  e) udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;
  f) innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH