Terapia pedagogiczna

Zadania terapeuty pedagogicznego w Szkole Podstawowej CET polegają na:

1. Rozpoznawaniu trudności oraz przyczyn tych trudności, które zaburzają uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły. Terapeuta kieruje rodziców dziecka do konkretnego specjalisty, w celu dokonania pełnej diagnozy, np. jeśli zauważa u dziecka specyficzne trudności w czytaniu lub pisaniu mogące wynikać z dysleksji, kieruje dziecko do rejonowej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Prowadzeniu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych czyli terapii pedagogicznej, które polegają na ćwiczeniu z dzieckiem:
– usprawniania koncentracji uwagi
– rozwoju funkcji poznawczych
– usprawnianiu grafomotoryki
– doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej
– usprawnianiu rozumowania analityczno-syntetycznego
– rozwijaniu wyobraźni wzrokowo-przestrzennej
– wzbogacaniu zasobu słownictwa i wypowiedzi ustnych na określony temat
– utrwalanie zagadnień z zakresu czytania, pisania, liczenia
– wzbogacaniu wiedzy na temat otaczającego świata

Podczas zajęć wykorzystywane są między innymi następujące metody wspierające, stymulujące, aktywizujące i usprawniające rozwój dziecka:
– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
– elementy arteterapii ( rysunek, malarstwo – w tym metoda malowania dziesięcioma palcami R. F. Show, muzykoterapia, biblioterapia – w tym bajkoterapia)
– Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
– metoda stymulacji polisensorycznej

3. Wspieraniu Rodziców, nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy przy tworzeniu dostosowań edukacyjnych nauczycielom przedmiotów.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH