Świetlica

Świetlica szkolna jest jedną z form opieki nad dzieckiem, jest miejscem, w którym zaspokajane są szeroko rozumiane potrzeby dziecka, nie tylko biologiczne, ale także psychiczne i społeczne. W świetlicy przebywają wszystkie chętne dzieci.
Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspokajanie potrzeb swoich podopiecznych – potrzeb, na które składają się przede wszystkim potrzeba aktywności i działania, ruchu, kontaktów z rówieśnikami, uznania w grupie, akceptacji i samoakceptacji, sukcesu, a także potrzeby poznawcze.
Aby sprostać wymaganiom rozwojowym dzieci, świetlica musi spełniać szereg zadań, które statut szkoły formułuje następująco:
  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej zarówno w pomieszczeniach, jak i na powietrzu – mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
  • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.
Z zadań tych bezpośrednio wynika działalność świetlicy, która przez różnorodne formy pracy jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka.
Świetlica to miejsce, w którym istnieje wiele możliwości wykazania się, zarówno przez udział w zabawowach, zaspokajających potrzebę aktywności i działania, jak i przez uczestnictwo w świetlicowych konkursach, zajęciach plastycznych, umuzykalniających, praktycznych, dających duże szanse na zaistnienie w grupie rówieśniczej, a nawet na forum szkoły czy poza nią. Bardzo ważne jest dostrzeżenie sukcesu twórczego i prezentowanie twórczości w formie gazetkach ściennych czy dekoracji sal.
Jednym z priorytetowych zadań świetlicy jest wpajanie dzieciom zasad właściwego zachowania się w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także kulturalnego i higienicznego trybu życia. Pomocą przy realizacji tego zadania jest systematyczny kontakt z rodzicami i nauczycielami.
Należy jeszcze wspomnieć o jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na prawidłowy rozwój dzieci w wieku szkolnym, jakim jest ruch. W okresie jesienno-zimowym prowadzone są zabawy ruchowe w salach, jednak nie zaspakajają one w pełni potrzeby ruchu dzieci. W miarę możliwości pogodowych uczniowie przebywają na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach ruchowych.
Świetlica do realizacji swoich zadań dysponuje różnorodną bazą materialną, na którą składają się: tablica multimedialna, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, biblioteka z literaturą dziecięcą, zabawki, sprzęt sportowy, a także szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych. Ponadto świetlica jest zaopatrzona w szereg pomocy rozwijających umiejętności plastyczne dzieci i ich sprawność manualną. Są to m.in. różnorodne rodzaje farb (plakatowe, akrylowe, akwarelowe, do szkła, do witraży, do decoupage), kredki, modelina, plastelina, masa gipsowa, gips ceramiczny, różnorodne kleje itp.
Dzięki posiadanej bogatej literaturze o tematyce plastycznej wychowawcy zainspirowani jej lekturą, mają do zaproponowania swoim podopiecznym szeroką gamę ciekawych zajęć plastycznych.
Zasady funkcjonowania świetlicy normuje regulamin, z którego wynika, że świetlica jest miejscem zapewniającym pomoc, odpoczynek, posiłek, ruch, naukę, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę. Wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy opracowanym na dany rok szkolny. Realizacja planu jest dokumentowana w dzienniku zajęć świetlicowych, w którym ponadto odnotowywana jest frekwencja uczestników świetlicy. Dane dzieci i ich rodziców (opiekunów) są gromadzone na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH