Rekrutacja

Zgłoszenie dziecka do Centrum Edukacji Twórczej nie mogło być prostsze! Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej, prowadzonych przez nas w Kowalach tuż za granicą Gdańska, odbywa się poprzez wypełnienie prostego, jasnego w odbiorze formularza zgłoszeniowego. By zadeklarować chęć zapisania swojej pociechy do jednego z naszych oddziałów, wystarczy uzupełnić przez Internet wszystkie niezbędne informacje i kliknąć „Wyślij”.

 

Edukacja i zrównoważony rozwój dziecka to nie wydatek, lecz inwestycja, która procentuje! Pozwól nam wesprzeć Cię w poszerzaniu wiedzy oraz pielęgnowaniu talentów Twojego dziecka.

 

  Oddział CET

  Przedszkole CET

  do grupy:

  rok:

  Szkoła podstawowa CET

  rok:

  do klasy:


  Dane osoby zgłaszającej

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:


  Dane dziecka

  Imiona:

  Nazwisko:

  Numer PESEL:

  Obywatelstwo:

  Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

  Miejsce urodzenia:


  Adres zameldowania dziecka

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_dziecka]


  Adres zamieszkania dziecka

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
  taknie

  [/group]


  Dane matki

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania matki jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_matki]


  Adres zamieszkania matki

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  [/group]


  Dane ojca

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania ojca jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_ojca]


  Adres zamieszkania ojca

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  [/group]


  Dane obecnej szkoły dziecka

  Nazwa i numer szkoły:

  Ulica i numer:

  Miejscowość:


  Oświadczenia i upoważnienia

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska w procesie rekrutacji.


  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3, 80-180 Kowale.
  • Inspektorem ochrony danych jest osoba upoważniona przez organ prowadzący Szkołę Podstawową CET.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  Szanowni Państwo,
  w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowa 3, 80-180 Kowale jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

  Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

  W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

  Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

  Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul Gruszkowa 3, 80-180 Kowale tel.: +48 505 650 500, +48 508 168 069, e-mail: sekretariat@cet-edu.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9570061173.
  • Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych osobowych jest Pani Małgorzata Rudkowska.
  • Celem zbierania danych jest realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z podpisaną przez Panią/Pana umową.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub realizacji celów wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych celów.
  • Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia edukacji dziecka.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

  Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Centrum Edukacji Twórczej przy ul. Gruszkowej 3, Kowale.

  UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH