Przedsięwzięcia

PRZEDSIĘWZIĘCIA w Szkole Podstawowej CET

SZKOŁA DEMOKRACJI 

W ubiegłym roku szkolnym Nasza szkoła brała udział w programie „SZKOŁA DEMOKRACJI”. Celem projektu „Szkoła demokracji” było wzmocnienie mechanizmów demokratycznych w polskich szkołach i zwiększenie udziału uczniów w decydowaniu o wspólnych sprawach. Aby otrzymać certyfikat, należało wykonać 5 zadań z 5 obszarów, takich jak: komunikacja i media, działania uczniów i uczennic, podejmowanie decyzji, uczenie się i nauczanie. W naszej szkole tę akcję koordynowały Pani Luiza Napiątek oraz Pani Elwira Zabłocka. Koordynatorzy wraz z wybranym przez społeczność szkolną Samorządem Uczniowskim, którego wybory zostały przeprowadzone w zgodnie z wymaganiami projektu, zrealizowali wszystkie 5 zadań i Nasza szkoła zdobyła certyfikat „Szkoły Demokracji”! Wśród tych zadań znalazło się „Drzewo pomysłów”, jako nowy sposób zbierania pomysłów uczniów na akcje szkolne. Także telebim, z którego ciągle korzystamy, był zadaniem z projektu, aby wzmocnić źródła informacji w Naszej Szkole. Uczniowie również poprzez wypełnienie ankiet i wspólną debatę mogli zadecydować o zmianach w Regulaminie Punktowej Oceny z Zachowania. Zdobycie certyfikatu nie było łatwym zadaniem, ale dzięki prężnemu działaniu Samorządu Uczniowskiego oraz zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się i Nasza Szkoła Podstawowa CET jest „SZKOŁĄ DEMOKRACJI”!

 

AKCJA “Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”

Przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, rozpoczęliśmy przed  20 listopada. Uczniowie na lekcjach plastyki wykonali prace, na których namalowali, używając jedynie odcieni koloru niebieskiego, to co im kojarzy się z dzieciństwem. Dzięki pięknym pracom powstała galeria tych dzieł, którą mógł podziwiać każdy odwiedzający naszą szkołę. Dodatkowo na naszym szkolnym telebimie przez cały tydzień, 18-22 listopada, były wyświetlane Prawa Dziecka. Także jedno z okien szkolnych zostało ozdobione błękitnym hasłem “DLA KAŻDEGO DZIECKA, DZIECIŃSTWO!”, które mógł podziwiać każdy, kto przechodził lub przejeżdżał obok naszej szkoły.

Dnia 20 listopada Samorząd Uczniowski przygotował apel dla uczniów klas I-III o Prawach Dziecka, na którym została przybliżona historia Praw Dziecka oraz został wyrecytowany wiersz Janusza Korczaka pt.: “Prawa dziecka”. W klasach IV-VIII zostały przeprowadzone godziny wychowawcze o tematyce Praw Dziecka, z wykorzystaniem udostępnionych scenariuszy. Reprezentanci poszczególnych klas również tego dnia witali wszystkich odwiedzających naszą szkołę słodkim podarunkiem, na których znajdowały się poszczególne Prawa Dziecka. Został również zorganizowany pochód w okolicy szkoły, na którym wszystkim napotkanym osobom były wręczane słodkie upominki oraz niebieskie balony z hasłem akcji.

Dnia 4 grudnia w ramach kontynuacji obchodów uchwalenia Praw Dziecka, odwiedził Naszą szkołę zaproszony gość z  Sądu Rejonowego w Gdańsku. Rozmowa z osobą, która na co dzień chroni Prawa Dziecka była idealnym podsumowaniem całej akcji w naszej szkole.

 

DOTACJA CZYTELNICZA

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspomagania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. wypożyczalnia Szkoły Podstawowej CET otrzymała środki finansowe (15tys. zł, w tym 3tys. zł wkładu organu prowadzącego) na zakup książek. Dzięki temu biblioteka wzbogaciła się o 524 pozycje: nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych (27 %).

W związku z programem zostały podjęte i zrealizowane następujące działania:

– zakup książek został poprzedzony rozmowami oraz przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów i rodziców na temat zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, konsultacjami              z nauczycielami na temat wyboru odpowiedniej lektury.

– szkoła podjęła współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Kolbudach oraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, filia nr 8

– zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów.

– przedstawienie rodzicom korzyści wynikających z czytania.

– współpraca ze środowiskiem lokalnym.

– realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

– organizowanie inicjatyw sprzyjających czytaniu.

– dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

 

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOLE Projekt „Bezpieczna +” współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ramach szkoleń z zakresu mediacji nauczyciele naszej szkoły zostali przygotowani do podejmowania na terenie szkoły działań profilaktycznych celem zapobiegania i niwelowania zjawiska konfliktów rówieśniczych i zjawiska przemocy/agresji oraz do założenia w szkole Szkolnego Centrum Mediacji. Dzięki realizacji projektu uczniowie pod opieką przeszkolonych nauczycieli, zdobyli wiedzę oraz rozwinęli swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, co skutkowało większym wyczuleniem na problemy jakiejkolwiek agresji/ przemocy oraz zrozumieniem, że konflikty można rozwiązywać w sposób przynoszący satysfakcję każdej ze stron poprzez mediację. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 326 zł. ( 17 026 zł. z dotacji celowej, a 4300 zł. wkładu własnego).

 

AKTYWNA TABLICA Program rządowy

“Aktywna tablica” to rządowy program, w którym wzięła udział nasza szkoła, na lata 2017-2019 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Sieć “Aktywna tablica” tworzą e-koordynatorzy szkół uczestniczących w programie. Jednym z wytycznych programu było uczestniczenie nauczyciela naszej szkoły w co najmniej 3 spotkaniach  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli, jak również uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK. Nauczyciel brał również  udział w spotkaniach organizowanych przez CEN   w Gdańsku, gdzie poruszano tematy związane z oprogramowaniem, które byłoby przydatne podczas zajęć do współpracy z tablicą multimedialną czyli jak można usprawnić, uatrakcyjnić lekcję z wykorzystaniem  projektora i tablicy.  W ramach programu nauczyciel brał też udział w szkoleniu z zastosowania i obsługi telewizora interaktywnego. Całkowita kwota na wykonanie zadania 17 500 zł. ( 14 000 zł. kwota dotacji, 3 500 zł. wkład własny)

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH