Projekt

Pracujemy metodą projektu …

w tym roku szkolnym część zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadzona metodą projektu. Metoda ta jest aktywizującą, jedną z bardziej skutecznych metod nauczania. Polega ona na samodzielnej, zespołowej pracy uczniów nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dalszych etapów życia szkolnego – samodzielność w nauce znacznie zwiększa zaangażowanie, a to często pociąga za sobą coraz lepsze wyniki i osiągnięcia. Rolą nauczyciela będzie inspirowanie i nadzorowanie uczniów, reagowanie, gdy spada motywacja, pojawią się konflikty w zespole. Motywem przewodnim będzie świat literatury – ,,Czytające dzieciaki”. Projekt obejmować będzie trzy tematy, realizowane w kolejności wybranej przez nauczycieli:

,, LEGENDY POLSKIE”

,, FLORA I FAUNA  W LITERATURZE”

,,WSPÓŁCZEŚNI PISARZE”

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH