Opieka logopedyczna

Opieką logopedyczną w Szkole CET objęci są wszyscy uczniowie wykazujący problemy językowo-komunikacyjne. Logopeda prowadzi działania z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

            Działania terapeutyczne podejmowane są indywidualnie lub w małych dwu-, trzy osobowych grupach. Logopeda szkolny zajmuje się m. in. usprawnianiem narządów mowy (prowadzi ćwiczenia rozwijające ruchomość i czucie ułożenia warg, języka), nauką prawidłowej wymowy (eliminowaniem wad wymowy, np. nieprawidłowej artykulacji głoski [r]), ćwiczeniem różnicowania słuchowego głosek podobnych brzmieniowo, kształtowaniem płynnego wypowiadania się (terapią jąkania) i wszystkimi problemami językowo-komunikacyjnymi uczniów.

            Zdolności językowe uczniów mają znaczący wpływ na odnoszone przez nich sukcesy szkolne, szczególnie w początkowej nauce czytania i pisania. Dobrze rozwijające się umiejętności komunikacyjne pozwalają też na budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Mając na uwadze te zależności, zapewniamy uczniom szkoły kompleksową opiekę logopedy.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH