Ankiety

Informujemy, że ankiety są całkowicie anonimowe, mają charakter czysto informacyjny a odpowiedzi nie będą w żaden sposób przetwarzane

  1. Czy został Pan/i/ na początku roku szkolnego poinformowany/a/ z szkolnym systemem oceniania?

  taknie

  2. Czy zna Pan/i/ kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów?

  z niektórychze wszystkichwcale

  3. W jaki sposób został Pan/i/ z nimi zapoznany?
  zostały omówione na zebraniu z rodzicamiznajdują się w zeszycie dzieckapoinformowano o miejscu, w którym się znajdują
  4. Czy dziecko Pana/i/ jest sprawiedliwie oceniane?
  na wszystkich przedmiotachna niektórychna żadnym
  5. Od kogo uzyskuje Pan/i/ pełną informację o ocenach dziecka?
  wychowawcynauczyciela przedmiotudyrektoraod kogoś innego
  6. Czy został Pan/i/ poinformowany o sposobach poprawy ocen?
  wychowawcynauczyciela przedmiotudyrektoraod kogoś innego
  7. Czy Pana/i/ zdaniem nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę?
  wiedzęwkład pracywysiłekaktywnośćprzygotowanie do zajęćodrabianie zadań domowychzachowaniewyglądtempo pracy
  8. Czy oceny wystawiane przez nauczycieli są uzasadniane i informują Pana/ią/, co dziecko ma poprawić?

  taknieczasami

  9. Czy Pana/i/ zdaniem dziecko jest systematycznie oceniane?

  ze wszystkich przedmiotówz niektórychz żadnego

  10. Jeśli Pan/i/ uważa, że dziecko zostało niesprawiedliwie ocenione, z kim o tym można porozmawiać?
  z nauczycielem, który wystawił ocenęz wychowawcąz dyrektoremz pedagogiem szkolnymz kim innym
  11. Czy Pana/i/ zdaniem nauczyciel stwarza sytuacje, w których dziecko może otrzymać ocenę celującą?
  na wszystkich przedmiotachna niektórych przedmiotachna żadnych
  12. Czy dziecko potrafi samodzielnie odrobić zadanie domowe?

  zawszeczasaminigdy

  13. Ile czasu poświęca Pan/i/ na pomoc w przygotowaniu się dziecka do zajęć? /ustnych, pisemnych/
  wcaledo 1 godz.od 1 do 2 godz.od 2 do 4 godz.więcej

   1. Proszę podać, z jakimi przejawami agresji spotkał/a/ się Pan/i/ na terenie naszej placówki:
   bójkiwulgaryzmyprzezwiskawymuszeniainne
   2. Czy spotkał/a/ się Pan/i/ z uczniami, którzy: palą?

   taknie

   3. Czy spotkał/a/ się Pan/i/ z uczniami, którzy: piją alkohol?

   taknie

   4. Czy spotkał/a/ się Pan/i/ z uczniami, którzy: zażywają narkotyki?

   taknie

   5. Czy spotkał/a/ się Pan/i/ z uczniami, którzy: są molestowani seksualnie?

   taknie

   6. Czy spotkał/a/ się Pan/i/ z uczniami, którzy: są bici ?

   taknie

   7. Co według Pana/i/ należy zrobić, aby zapobiec agresji?
   8. Proszę podać, z czym Pani/u/ kojarzy się profilaktyka uzależnień/zagrożeń/
   9. Czy w placówce powinien być wprowadzony kodeks interwencji wychowawczej? Proszę uzasadnić wypowiedź.

   taknie

   10. Co powinien zawierać taki kodeks?
   11. Czy Pan/i/ jest chętny/a/ uczestniczyć w zajęciach rozwojowych /rodzice uczą się, jak rozmawiać z dziećmi, akceptować i rozumieć uczucia, zdobywać umiejętności współpracy z dziećmi, stawiania granic, konsekwencji i stosowania pochwał/

   taknie

   12. W jaki sposób przyczynia się lub chciałby /chciałaby/ Pan/i/ do organizowania życia kulturalnego klasy, szkoły?
   13. Jakie konkretne tematy powinny być poruszane w placówce w pracy wychowawczej?
   14. Jakie imprezy kulturalne powinny być organizowane w placówce?

    1. Czy mieli Państwo wątpliwości posyłając swoje sześcioletnie dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej?

    taknie

    2. Jeśli TAK, to jakiego rodzaju to były wątpliwości. Proszę wypisać je poniżej.

    3. Czy Państwa zdaniem Wasze dziecko było dojrzałe emocjonalnie do podjęcia nauki w klasie pierwszej?

    TAKRACZEJ TAKNIERACZEJ NIE

    4. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia do szkoły?
    TAKNIENIE WIEM
    5. Czy Państwa dziecko po powrocie ze szkoły opowiada o tym, co wydarzyło się podczas zajęć szkolnych?

    TAKRACZEJ TAKNIERACZEJ NIE

    6. Czy Państwa dziecko utrzymuje kontakty z grupą rówieśniczą po zakończonych zajęciach lekcyjnych?

    TAKRACZEJ TAKNIERACZEJ NIE

    7. Czy pobyt Państwa dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej wpłynął korzystnie na jego rozwój intelektualny?

    TAKRACZEJ TAKNIERACZEJ NIE

    8. Proszę podkreślić te cechy, które charakteryzują Państwa dziecko, a jednocześnie są efektem nauki w pierwszej klasie (można podkreślić kilka
    cech):

    nie potrafi nadal czytaćpotrafi czytać, ale powolipotrafi biegle czytaćnie potrafi pisaćpotrafi pisaćnie potrafi liczyćpotrafi liczyćchętne rysujelubi śpiewaćlubi ćwiczenia gimnastyczne

    9. Czy są Państwo zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć swojego dziecka?

    TAKNIENIE MAM ZDANIA

    10.Czy zauważyli Państwo u swojego dziecka jakieś niepokojące zachowania?

    TAKNIENIE WIEM

    11. Jeśli TAK, to jakiego typu były te zachowania. Proszę wpisać poniżej.

    12. Czy nauka poprzez zabawę w klasie pierwszej jest dobrym sposobem na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka??

    TAKRACZEJ TAKNIERACZEJ NIE

     1. Określ, kiedy Twoje dziecko najlepiej przyswaja treści przedstawiane na lekcjach przez nauczycieli.

     2. Jakie metody powinny być najczęściej stosowane na zajęciach szkolnych?

     3. Zaproponuj tematykę lekcji wychowawczych dla klasy Twojego dziecka

     4. Jakie imprezy i uroczystości powinny być organizowane w szkole?

     5. W organizację których imprez lub uroczystości chciałbyś się włączyć?

     6. W jaki sposób mógłbyś pomóc w organizacji działań podejmowanych w szkole?

     7. Czy w tym roku chciałbyś, aby Twoje dziecko uczestniczyło w wycieczce szkolnej? Jakiej?

     8. Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczestniczyło w organizowanych przez szkołę systematycznych
     wyjazdach na basen?

     9. Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczestniczyło w organizowanych wyjazdach do teatru lub
     filharmonii?

     10. Jakie działania powinna podejmować szkoła, by zachęcać uczniów do pracy na rzecz własnego
     rozwoju?

     11. Czy znasz ofertę edukacyjną naszej szkoły?

     12. Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny być jeszcze wprowadzone w szkole?

      Szanowny Rodzicu!
      Serdecznie proszę o wypełnienie tej ankiety. Zależy mi na uzyskaniu Państwa szczerych odpowiedzi, które przyczynią się do uzyskania informacji na temat sytuacji w szkole/placówce oraz pozwolą poprawić jakość jej pracy. Zapewniam, że wszystkie odpowiedzi zawarte w tej ankiecie są
      anonimowe i nie będą udostępnione pracownikom szkoły.
      Odpowiedzi proszę udzielać poprzez zaznaczenie jednej kategorii lub wstawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce. Niektóre pytania wymagają dłuższej wypowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania prosimy o szczere wypełnienie metryczki,
      znajdującej się na końcu ankiety.

      1. Czy Pana(-i) zdaniem szkoła zapewnia dziecku odpowiednią opiekę?

      takraczej takraczej nienietrudno powiedzieć

      2. Czy według Pana(-i) dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów?

      takraczej takraczej nienietrudno powiedzieć

      3. Jak ocenia Pan(-i) możliwość współpracy i kontaktowania się z: (Proszę zaznaczyć swoją odpowiedź na skali)

      wychowawcą
      wychowawcąbardzo dobrzedobrzeźle
      innymi nauczycielami
      wychowawcąbardzo dobrzedobrzeźle

      4. Czy Pana(-i) dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

      takraczej takraczej nienietrudno powiedzieć

      5. Co zagraża Pana(-i) dziecku w szkole?

      6. Czy wie Pan(-i) o przypadkach dzieci w szkole, które miały kontakt z:

      alkoholem
      taknie

      papierosami
      taknie

      narkotykami
      taknie

      7. Czy ma Pan(-i) zaufanie do wychowawcy klasy swojego dziecka?

      taknie

      8. Czy zwraca się Pan(-i) do wychowawcy klasy, jeżeli ma jakieś problemy ze swoim dzieckiem?

      taknie

      9. Z jakiego typu problemami zgłaszał(-a) się Pan(-i) do wychowawcy klasy?

      10. O czym Pan(-i) chciałby(-aby) rozmawiać z wychowawcą klasy Pana(-i) dziecka, na zebraniu rodziców?

      11. O jakie zajęcia pozalekcyjne Pana(-i) zdaniem warto byłoby wzbogacić ofertę szkoły dla
      uczniów?

      12. Jeśli ma Pan(-i) jakieś uwagi lub komentarze – proszę wykorzystać poniższe miejsce.

       Dziękujemy za wypełnienie ankiet